En el ple de l’Ajuntament de Sitges del passat 6 de maig, el govern municipal va portar a proposta d’aprovació un dictamen en que es proposava presentar consideracions envers el text refós de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbanística de Sant Pere de Ribes en l’àmbit de l’Autòdrom de Terramar.

Aquesta proposta va ser rebutjada per el ple amb els vots negatius de Nou Horitzó, Ciutadans, PSC i Junts per Sitges, els quals van sumar un total d’onze (11) vots, mentre que els grups municipals que estaven d’acord amb presentar les consideracions van sumar deu (10) vots.

Vistos tots els arguments que van mostrar els grups contraris a la proposta i les posteriors afirmacions al respecte que s’han anat fent a les xarxes, em sento amb l’obligació d’aclarir els fets que concerneixen a l’actuació de l’Ajuntament de Sitges durant la tramitació d’aquesta Modificació Puntual i sobre l’oportunitat de presentar les consideracions, que és el que va causar el vot negatiu de la major part de l’oposició del ple, ja que curiosament en el fons de les al·legacions varis partits que varen votar en contra van afirmar que n’estaven d’acord.

En l’àmbit de l’Autòdrom de Terramar, l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes va engegar una modificació puntual del Pla d’Ordenació urbanística amb la finalitat d’ubicar-hi un centre d’esdeveniments per acollir-hi un conjunt d’activitats de caràcter esportiu, cultural, recreatiu i d’esbarjo, així com la implantació de serveis complementaris a l’activitat principal (oficines, restaurants, hotels i serveis).

L’àmbit de l’actuació presenta una superfície de gairebé 793.783 m2 en uns terrenys d’especial interès ambiental i que per la seva ubicació, fronterers amb el terme municipal de Sitges, pot tenir una afectació en la vida dels sitgetans i en el nostre entorn. Per tant, és necessari que aquesta modificació urbanística es vegi sotmesa a l’anàlisi i consideració per part de l’Ajuntament de Sitges.

El 27 de novembre de 2018, el Ple de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes va aprovar inicialment la Modificació Puntual del PGOU en l’àmbit de l’Autòdrom de Terramar. Posteriorment, i tal i com era la seva obligació, l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes va sol·licitar a l’Ajuntament de Sitges que fes les aportacions que cregués oportunes a la modificació, amb un termini de concessió d’audiència d’un (1) mes. Aquest termini de presentació d’al·legacions tenia com a data màxima el 31 de gener de 2019.

Durant els mesos de març i abril de 2019, els promotors de la modificació urbanística van presentar la proposta als grups polítics municipals sitgetans tant en reunió de govern com en Junta de Portaveus, i per tant a tots els grups polítics que conformen el consistori.

Cal puntualitzar que durant tot aquest procés, mentre era possible presentar al·legacions a la modificació del planejament, el regidor d’urbanisme de l’anterior govern de l’Ajuntament de Sitges va descartar presentar cap al·legació a l’aprovació inicial de la modificació de planejament de l’Autòdrom.

Finalment, amb data 1 d’abril de 2020, el ple de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes va aprovar la verificació del text refós de la Modificació Puntual del PGOU en l’àmbit de l’Autòdrom de Terramar. Per tant, és fals que el present govern tingui cap responsabilitat en la no presentació d’al·legacions a l’aprovació d’aquesta modificació.

Els únics requeriments rebuts de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes durant els mesos d’octubre i novembre de 2019, ja en l’actual mandat, han estat per demanar informació referent a documentació relativa a dades cadastrals i titularitats afectades.

Per tant, a l’hora de demanar responsabilitats, cal insistir que tots els grups municipals eren coneixedors del procés, i a l’hora de fer autocrítica, l’hauria de fer absolutament tothom, però el que està clar és que el grup municipal que té la responsabilitat principal és el partit que gestionava aquesta àrea de govern mentre es podia estudiar la proposta i presentar al·legacions, és a dir Junts per Sitges.

Arribats aquí, i amb el canvi de govern, amb un nou regidor d’urbanisme corresponent al grup municipal d’Esquerra Republicana, arrel de diferents queixes rebudes per nombrosos ciutadans i entitats mediambientalistes a partir del mes de febrer de l’any 2020, es consulta als tècnics del departament d’urbanisme de l’Ajuntament si s’havia estudiat aquesta modificació de planejament de l’Autòdrom i davant la resposta que no s’havien rebut indicacions durant l’anterior mandat, s’encarrega fer els estudis i informes sectorials pertinents.

Davant el resultat dels informes, en que es conclou que poden haver-hi afectacions de mobilitat, ambientals i urbanístiques per al municipi de Sitges, es decideix portar a aprovació del Ple una sèrie de consideracions a la Comissió Territorial d’Urbanisme del Penedès (CTUP) per tal d’esmenar la modificació del planejament i així poder corregir aquestes afectacions.

Degut a la imminència de la convocatòria de la sessió de la CTUP en que s’havia d’aprovar aquesta Modificació de Planejament, es va decidir portar a aprovar aquestes consideracions al ple de l’Ajuntament del passat 6 de maig de 2020.
Finalment, i després de l’incomprensible rebuig, aquestes consideracions no es tindran en compte.

És del tot inadmissible i fora de tota comprensió, que els partits que hagin votat en contra no hagin volgut complir amb el seu deure de defendre els drets de qualitat de vida i ambientals dels ciutadans que els van votar i no hagin volgut aprovar presentar unes consideracions adduint la forma, a més a més d’afirmar que no portarien enlloc sense tant sols intentar-ho.
Si tiraven en endavant o no les consideracions hauria d’haver estat la CTUP qui ho dictaminés, però incomprensiblement això ja no podrà ser. És una irresponsabilitat haver-se tapat els ulls i no voler saber si els informes municipals tenien recorregut o no.

És més, creiem que és una irresponsabilitat major encara, que aquells que eren responsables directes d’haver presentat al·legacions en el seu moment oportú (JxS), no hagin volgut ajudar a corregir el seu error ara que estàvem a temps. Ho considerem del tot incomprensible i una absoluta irresponsabilitat. Una simple abstenció hagués estat suficient, però està clar que hi ha partits que només miren per els interessos d’alguns i no per l’interès general.

Eduard Terrado, regidor d’Urbanisme i Espais Naturals